ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η χρήση των υπηρεσιών αυτού προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσεως που ακολουθούν. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο.

Η εταιρία Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής "Bayer") έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού, καθώς και των όρων χρήσεως αυτού κατ’ απόλυτη ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, συνιστάται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να ενημερώνεστε εκ νέου αναφορικά με τους Όρους Χρήσεως, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επισημάνετε τυχόν αναθεωρήσεις, οι οποίες σας δεσμεύουν.

Παραχώρηση χρήσης και δικαιώματος
Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της Bayer και του Ομίλου BAYER. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.
Σήματα
Το σύνολο των σημάτων που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι κυριότητος του Ομίλου BAYER, εκτός αν επισημαίνεται το αντίθετο ή εάν καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για σήμα τρίτου. Απαγορεύεται ρητώς και συνιστά παραβίαση των διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιαδήποτε χωρίς άδεια χρήση ή κατάχρηση των σημάτων αυτών ή λοιπού αναρτημένου υλικού.
Περιορισμός ευθύνης
Η Bayer έχει συλλέξει τις λεπτομερείς πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο από τις εγκυρότερες δυνατόν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια. Επιδίωξή μας είναι η συνεχής επέκταση και ανανέωση των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποσκοπούν στην παρουσίαση της Bayer, των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εντούτοις, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ειδικότερα, σας εφιστάται η προσοχή ως προς το ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να μην συνεχίζουν να είναι επίκαιρες. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζετε από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πριν την χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν συμβουλέςς που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού σας ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές - ειδικότερα αναφορικά με παραμέτρους ασφαλείας (safety datasheets) και τεχνικές προδιαγραφές - και τα προϊόντα μας, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία μας. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτόν και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική τους ευθύνη. Η Bayer και τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την αναμετάδoση του διαδικτυακού τόπου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή του γεγονότος ότι βασιστήκατε σε πληροφορίες προερχόμενες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (links)
Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από την Bayer δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η Bayer δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους. Μην περιορίζεστε στα links που προσφέρονται στον παρόντα διαδικτυακού τόπου.
Στοιχεία που παρέχει ο χρήστης
Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα στοιχείων τα οποία αποστέλλει στην Bayer, είτε κατά την εγγραφή του/της στις υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από την αποστολή των εν λόγω στοιχείων στην Bayer . Ο χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων του παρέχει την συναίνεσή του στην Bayer να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς του διαδικτυακού τόπου καθώς και για στατιστικούς σκοπούς. Ειδικότερα, η Bayer δικαιούται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο δηλώσεων του χρήστη, περιλαμβανομένων ιδέες, εφευρέσεις, τεχνικές και τεχνογνωσία που περιέχονται σε δηλώσεις, για οποιονδήποτε σκοπό, όπως την ανάπτυξη, την παραγωγή ή / και εμπορία των προϊόντων ή υπηρεσιών της και να αναπαράγει τέτοιες πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση σε τρίτους χωρίς περιορισμούς.
Διεθνείς χρήστες
Ο παρών διαδικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες και χρήστες που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η Bayer δεν παρέχει καμία εγγύηση, ότι οι πληροφορίες οι οποίες εκτίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ισχύουν και για περιοχές εκτός Ελλάδος και ειδικότερα ότι προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες με την ίδια εμφάνιση, μέγεθος, οι προδιαγραφές. Αν μπείτε στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή κατεβάσετε πληροφορίες από αυτόν εκτός Ελλάδας , παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είναι η δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε αν πράττεστε με τρόπο νόμιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία του σχετικού τόπου. Στις ΗΠΑ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου BAYER διεξάγονται από την Bayer Corporation ή άλλη εταιρία με έδρα στις ΗΠΑ. Πελάτες στις ΗΠΑ παρακαλούνται να απευθύνονται σε μια από αυτές τις εταιρίες.
Εφαρμοστέο δίκαιο
Σε οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο εφαρμόζεται αποκλειστικά το Ελληνικό δίκαιο, εκτός των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης της Χάγης σχετικά με τον Ενιαίο Νόμο για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών από 1ης Ιουλίου 1964 και την Σύμβαση του ΟΗΕ Πωλήσεις 11 Απρ, 1980.
Ειδικοί όροι για τις υπηρεσίες εγγεγραμμένων μελών
ΕΓΓΡΑΦΗ
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες για εγγεγραμμένους χρήστες (πληροφορίες προϊόντων φυτοπροστασίας, forum) μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα εγγραφής. Τα στοιχεία της εγγραφής καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων, ώστε ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου να σας δώσει πρόσβαση. Το σύστημα θα σας ενημερώσει για την ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη (user-id) και του κωδικού ασφαλείας σας (password) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στη φόρμα εγγραφής. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είστε υποχρεωμένοι να προστατεύετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης από την χρήση από τρίτους χωρίς την έγκρισή σας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Παρακαλούμε να διαφυλάσσετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και να διασφαλίζετε τη μη χρήση τους από τρίτους χωρίς την άδειά σας. Οφείλετε να ενημερώσετε την Bayer αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια αναφορικά με πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής σας ή εφόσον έχετε ενδείξεις ότι η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή.
Τελευταία ανανέωση: January 23, 2018